www.henksmeding.nl

Algemene voorwaarden Smeding Therapie en Coaching

 

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (cliënt) of rechtspersoon die aan Smeding Therapie en Coaching opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Smeding Therapie en Coaching, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, coaching, behandeling, consult, workshop, cursus of in-company training.

Opdrachtnemer: Smeding Therapie en Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

Coachee: de persoon aan wie Smeding Therapie en Coaching coaching verleent.

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Smeding Therapie en Coaching is opgericht door H. Smeding, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84015691.

 

Artikel 3 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Smeding Therapie en Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 4 | Offertes en prijzen

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 21 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, huur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 5. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 6. Smeding Therapie en Coaching kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

 

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting aangezien het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 6 | Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur; 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 7 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 9 | Verzetten, annuleren van afspraken en diensten

 1. Een individuele behandeling, consult, coaching sessie of andere (online) dienst in de ruimste zin van het woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het consult, de sessie, de afspraak of de andere (online) dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op de afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Inschrijvingen voor cursussen, trainingen of andere (online) diensten in de ruimste zin van het woord kunnen tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulering tot 4 weken voor aanvang 50% van de kosten. Annulering binnen 4 weken voor aanvang 100% van de kosten.
 3. Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
 4. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus, training of andere (online) dienst in de ruimste zin van het woord die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren of vanuit de Nederlandse wetgeving uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst.
 6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de behandeling, workshop, cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 10 | Vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die tijdens (online) behandelingen, consulten, coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever, coachee kan besloten worden om derden in te lichten.
 2. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

 

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, coachee al dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever, coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van de coaching sessies als in de periode daarna.

 

Artikel 12 | Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met of het verstrekken van persoonsgegevens aan opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 13 | Cookies op onze website

Smeding Therapie en Coaching gebruikt Google Analytics of andere analytische tools om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we (mogelijk) cookies van Facebook, Twitter en Google en mogelijk andere social media om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten.

 

Artikel 14 | Klachtenregeling

Smeding Therapie en Coaching voldoet aan de klachtenregeling voor zorghulpverleners zoals die wettelijk is vastgelegd in de Wkkgz. Mocht u in de veronderstelling zijn dat uw behandeling niet goed is verlopen dan kunt u (indien u er met ons niet uitkomt) zich aanmelden bij ons onafhankelijk contactpersoon die de zaak in behandeling zal nemen.

 

Artikel 15 | Overmacht

Smeding Therapie en Coaching heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Smeding Therapie en Coaching gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 15 | Eigendomsvoorbehoud

Het auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij Smeding Therapie en Coaching of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of inzage verstrekken aan derden van (delen van) de behandeling of het daarbij gebruikte materiaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Smeding Therapie en Coaching of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

 

Artikel 16 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Smeding Therapie en Coaching is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien opdrachtgever en Smeding Therapie en Coaching een conflict hebben voortvloeiend uit de verrichte diensten dienen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht deze schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Smeding Therapie en Coaching gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Open chat
Kan ik je helpen?
Hoi,

Fijn dat je contact zoekt, waarmee kan ik je helpen?